O PROJEKCIE

Porozumienie Łódzkie ŁZPOZ wraz z Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi realizuje projekt:

w ramach Osi X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie x.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, pt:

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORU JELITA GRUBEGO DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Nr projektu RPLD.10.03.03-10-0004/18-00

Wartość projektu ogółem: 1 955 760,00 zł.

Kwota dofinansowania z Funduszy Unijnych wynosi 1 779 741,60 zł.

Instytucja Zarządzą jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Projekt dedykowany jest mieszkańcom województwa łódzkiego zamieszkałym na terenie powiatów: bełchatowski, łęczycki, łowicki, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, sieradzki, wieruszowski, wieluński, brzeziński, łódzki wschodni, łódź, tomaszowski.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pow. 50r.ż, w tym do 60% osób z grupy docelowej będzie z obszarów wiejskich i miejscowości poniżej 20000 mieszkańców.

Projekt ma na celu realizację działań wspierających i uzupełniających Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Przełamanie barier indywidualnych i społecznościowych do jakich doprowadzi realizacja projektu zmieni stan świadomości zdrowotnej i chęci uczestnictwa w badaniach profilaktycznych. Dotarcie do osób z terenów słabo zaludnionych przyczyni się bezpośrednio do celu RPO WŁ jakim jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców z tych regionów w zgłaszaniu na badania kolonoskopowe, co w efekcie będzie miało pozytywny wpływ na poprawę jakości życia osób objętych interwencją oraz utrzymanie i przedłużenie ich aktywności zawodowej.

Projekt zakłada przeprowadzenie 1 600 badań kolonoskopowych. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymają fortrans oraz zostanie im zapewniony bezpłatny dojazd do WWCiT im M. Kopernika w Łodzi.

Grupę docelową w projekcie stanowią mieszkańcy woj. łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby powyżej 50 r. ż, kwalifikujące się do objęcia programem profilaktycznym.

Wsparciem w programie zostaną objęte wszystkie osoby w:

  • W wieku 50-65 lat
  • Niezależnie od wywiadu rodzinnego, osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) u którego rozpoznano raka jelit grubego
  • Osoby w wieku 25-49 lat z rodzin w których wystąpił dziedziczny rak j. grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC), u tych osób konieczne będzie potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni generatycznej na podstawie spełniania tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

Kryteriami wykluczającymi z udziału w projekcie są objawy kliniczne sugerujące istnienie raka j. grubego i kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach (poza pacjentami HNPCC).

Potencjalnym Uczestnikom (mieszkańcom woj. łódzkiego wieku aktywności zawodowej) zostanie zaproponowana przez Edukatorów (personel medyczny placówek POZ) indywidualna rozmowa edukacyjna, podczas której będą mogli udzielić uczestnikom projektu szczegółowych informacji nt. znaczenia diagnostyki w profilaktyce onkologicznej oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania. Uczestnicy otrzymają także materiały edukacyjne. Osoby, które po przeprowadzonej rozmowie edukacyjnej wyrażą chęć udziału w badaniu zostaną poproszeni o wypełnienie Ankiety kwalifikującej na badania kolonoskopowe. Osoby zakwalifikowane do badania będą informowane o terminie badania, sposobie przekazania fortransu oraz wyznaczonym transporcie.

Lista Edukatorów zostanie zamieszczona po zakończeniu procesu wyłaniania Edukatorów.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu oraz możliwości wzięcia udziału w projekcie udzielają :

Lider projektu

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62, ŁódźTe. 42 689 50

Partnerzy

Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
90-302 Łódź, ul. Wigury 9/6
biuro@porozumienielodzkie.pl  Tel. 42 673-80-20