HISTORIA FEDERACJI PZ

Historia powstania Federacji Porozumienie Zielonogórskie

W dniu 2 sierpnia 2003 roku w Zielonej Górze przedstawiciele świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, Stomatologii, Rehabilitacji i Psychiatrii z pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, zawarli POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE, na mocy którego zobowiązali się działać wspólnie i we wzajemnym porozumieniu w celu:

 1. ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta,
 2. tworzenia zapisów umowy kontraktowej,
 3. zasad jej finansowania w należytej wysokości,
 4. obrony wysokości realnych nakładów na świadczenia POZ,
 5. wspólnej reprezentacji wszystkich świadczeniodawców POZ wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, dopuszczając możliwość solidarnego nie podpisywania umów kontraktowych na 2004 rok przez wszystkich świadczeniodawców pasa zachodniego i południowego Polski,
 6. eliminacji zapisów umów destabilizujących prawidłowe funkcjonowanie POZ,
 7. umocowania w umowach zapisów gwarantujących możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 8. stworzenia i upowszechnienia zasad solidaryzmu panregionalnego w myśl zasady „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”.

W okresie późniejszym, poczynając od września 2003r., działania wyżej wymienionej grupy czynnie wsparli przedstawiciele świadczeniodawców z trzech województw: podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

„POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE” Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia stanowi dalszy krok w procesie integracji całego środowiska medycznego kraju. W jej szeregi zaproszone są Związki Pracodawców działające w Ochronie Zdrowia. Federacja chce być kontynuatorem działań przedstawicieli organizacji lekarskich z pięciu województw, rozpoczętych w Zielonej Górze.

W tym miejscu chcemy podkreślić wiodącą rolę lekarzy POZ w procesie tworzenia organizacji jednoczącej środowisko, pozwalającej dostrzec wartość opieki ambulatoryjnej oraz siłę i determinację ludzi ją tworzących. Naczelnym zadaniem Federacji jest scementowanie środowiska podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki ambulatoryjnej, stomatologii w jedną, zintegrowaną i silną organizację reprezentującą swoich członków oraz dbającą o jakość leczenia mieszkańców naszego kraju.

Cele i Zadania Federacji

Federacja ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych, związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Zadaniem Federacji jest:

 1. występowanie w interesie i na rzecz swoich członków,
 2. działanie na rzecz tworzenia i utrzymywania spokoju społecznego w stosunkach pracy,
 3. oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego interesów członków Federacji,
 4. wspieranie członków w prowadzeniu polityki w zakresie rokowań warunków umów z dysponentami publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych,
 5. kształcenie zrzeszonych pracodawców w sferze zarządzania, organizacji pracy, w sferze stosunków pracy oraz ustawicznego podnoszenia jakości usług,
 6. prowadzenie studiów i badań rynkowych na rzecz członków Federacji,
 7. integracja i ułatwienie wzajemnej współpracy pomiędzy członkami Federacji,
 8. rozwój niepublicznej opieki zdrowotnej oraz wspieranie prywatyzacji w ochronie zdrowia,
 9. budowanie wzajemnych więzi pomiędzy członkami Federacji a pacjentami korzystającymi z systemu ochrony zdrowia,
 10. wspieranie działań mających na celu podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej i jej rozwój,
 11. ochrona prawna członków Federacji.