List otwarty
Prezesa Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacka Krajewskiego
do Premiera Mateusza Morawieckiego
w sprawie
zagrożenia dostępności do wielu świadczeń medycznych
w średnich i mniejszych miejscowościach oraz wsiach.

 

Szanowny Panie Premierze,

Pomimo kilkukrotnych w ciągu ostatniego roku wystąpień skierowanych do Ministra Zdrowia, a także Pana, z apelem o rozważenie skutków nałożenia na placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej obowiązku prowadzenia ewidencji kosztów wg nowego standardu – niewymaganej przez ustawę o rachunkowości – z dniem 1 styczna br. przepis ten wszedł w życie.

Objęte tym obowiązkiem zostały wszystkie podmioty medyczne prowadzące pełną księgowość, które w ramach umowy z NFZ realizują inne rodzaje świadczeń niż POZ, m.in. pielęgniarską opiekę długoterminową, rehabilitację ambulatoryjną, stomatologię, ambulatoryjną opiekę psychiatryczną oraz świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wśród tych podmiotów znalazły się również małe gminne ośrodki zdrowia oferujące swoim podopiecznym oprócz POZ-u rehabilitację, stomatologię lub ginekologię w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak przedstawialiśmy w naszych pismach i analizach, pojawiła się konieczność sporządzania gigantycznej ilości nowych dokumentów księgowych przy braku niezbędnego oprogramowania, które jeszcze nawet nie pojawiło się na rynku usług informatycznych.

W zaistniałej sytuacji uważamy za konieczne, by Pan Premier zainicjował działania mające na celu:

1. podjęcie prac nad zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie postanowień art. 31 lc poprzez wyłączenie z obowiązku stosowania rachunku kosztów wszystkich małych i średnich przedsiębiorców.

2. doprowadzenie we współpracy z przedstawicielami organizacji pracodawców do uproszczenia sposobu prowadzenia standardu rachunku kosztów przez wszystkie podmioty opieki ambulatoryjnej.

3. dokonanie zmiany daty wejścia w życie wskazanego na wstępie rozporządzenia poprzez jej przesunięcie o rok czasu, t.j. do dnia 01.01.2022 r., co pozwoli zobowiązanym podmiotom na przygotowanie się do wprowadzenia uproszczonych zasad.

Po raz kolejny ostrzegamy, że pozostawienie unormowań w formie niezmienionej może doprowadzić do rezygnacji wielu świadczeniodawców AOS, STM, REH oraz opieki długoterminowej i hospicyjnej z realizacji umów zawartych z NFZ, co w konsekwencji ograniczy dostępność do tych świadczeń pacjentom, szczególnie w mniejszych miejscowościach i wsiach.
To doprowadzi do daleko idącej, nieodwracalnej destrukcji szeroko pojętej opieki ambulatoryjnej, mającej być w założeniu planowanych zmian strategicznych podstawą piramidy świadczeń.
Uważam, że przedkładanie biurokratycznych formalności ponad zdrowie pacjentów, szczególnie, gdy placówki podstawowej opieki zdrowotnej zmagają się z pandemią, pozostaje w sprzeczności z pojęciem „Dobrej Zmiany”. Dlatego ponownie apeluję o podjęcie niezwłocznych działań w powyższej sprawie.

Z poważaniem,
Jacek Krajewski
Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI: