NASZE CELE

Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentacja interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, płatników za świadczenia zdrowotne ze środków publicznych oraz innych organizacji.

Zadania te Związek realizuje przez:

 • udział w rokowaniach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz zawierania układów pracy i innych porozumień,
 • prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków przed organami wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej, samorządowej i płatników za świadczenia zdrowotne ze środków publicznych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku,
 • prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji,
 • występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,
 • występowanie do płatników za świadczenia zdrowotne ze środków publicznych z wnioskami i opiniami dotyczącymi relacji ze świadczeniodawcami i prowadzonej polityki finansowania POZ,
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawczej dotyczącej interesów pracodawców,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej
 • prowadzenie badań rynku, doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz,
 • delegowanie swoich przedstawicieli do doradczych władz samorządowych, agend rządowych i płatników za świadczenia zdrowotne ze środków publicznych,
 • organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.