O PROGRAMIE

Projekt o nr POWR.05.01.00-00-0002/20 pt.: „Profilaktyka chorób odkleszczowych w województwie łódzkim i województwie mazowieckim” jest realizowany przez :

Partnera Wiodącego: Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

I Lidera : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.1 Programy profilaktyczne

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Zdrowia

Kwota dofinansowania: 1 487 316,00 zł

Okres realizacji projektu: od: 2020-08-01 do: 2023-03-31

Cel projektu

Wdrożenie programu profilaktycznego dla pacjentów z chorobami odkleszczowymi, który przyczyni się do zmniejszenia zapadalności i poprawy wykrywania boreliozy z Lyme przez działania edukacyjno – informacyjne oraz świadczenia medyczne wśród 2 000 osób zakwalifikowanych do programu z populacji w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy, do końca I kw 2023 r. Program zakłada wielopoziomowe działania na rzecz przyspieszenia diagnostyki, włączenia leczenia i udzielenia wsparcia pacjentom. W ramach szkoleń e-learningowych z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób odkleszczowych pracownicy POZ uzyskają aktualne dane dotyczące patogenezy, obrazu klinicznego, metod diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, czynników prognostycznych dotyczących chorób odkleszczowych.

Cele szczegółowe to:

1) Poprawa u co najmniej 80% populacji docelowej poziomu wiedzy i świadomości z zakresu epidemiologii i profilaktyki boreliozy z Lyme poprzez ukierunkowaną edukację wśród uczestników programu do 31,03.2023 r.,
2) Poprawa dostępności diagnostyki w kierunku boreliozy poprzez udostępnienie testów diagnostycznych na poziomie POZ u osób z nietypową postacią rumienia wędrującego do końca I kw.2023 roku.,
3) Zwiększenie liczby wykrytych przypadków boreliozy wczesnej wśród uczestników programu do 80% w roku I kw. 2023r.,
4) Zmniejszenie liczby rozpoznań późnych stadiów boreliozy z Lyme takich jak neuroborelioza, borelioza stawowa, Lyme carditis, poprzez wczesne wykrywanie choroby do 20% wśród 17000 uczestników programu w roku 2023.

Projekt jest adresowany do dwóch grup:
  • personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej, a w szczególności lekarzy i pielęgniarek placówek POZ – wykonawcy programu,

  • pacjentów z podejrzeniem chorób odkleszczowych- mieszkańcy województw : łódzkiego i mazowieckiego, którzy są w wieku aktywności zawodowej powyżej 15 r.ż, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, które sprzyjają podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami z województwa łódzkiego i województwa mazowieckiego

Pacjenci wykluczeni z uczestnictwa w programie to:

1. pacjenci w wieku poniżej 15 r.ż.,
2. pacjencie, którzy uczestniczyli w ciągu ostatniego roku w innych krajowych lub regionalnych programach profilaktyki chorób odkleszczowych,
3. pacjenci objęci badaniami przesiewowymi w kierunku boreliozy z Lyme w akcjach podejmowanych przez specjalistów B P i będących pod stałą opieką lekarską m.in. akcje podejmowane w nadleśnictwach,
4. pacjenci będący w trakcie diagnostyki lub leczenia boreliozy z Lyme w placówkach świadczących opiekę w ramach NFZ.

Projekt będzie realizowany przez co najmniej 25 placówek POZ z woj. łódzkiego i woj. mazowieckiego. Wybrane w konkursie placówki POZ będą rekrutowały uczestników projektu podczas wizyty kwalifikującej. Ze względu na ograniczone środki o uczestnictwie w programie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Etapy udziału pacjenta w programie

  1. Wizyta kwalifikująca obejmuje przeprowadzenie wywiadu przez lekarza POZ z pacjentem w kierunku możliwości zakażenia krętkami B. burgdorferi i ocenę, czy spełnia on kryteria kwalifikacji do programu. Wizyta kwalifikacyjna dostępna jest dla pacjentów z grupy docelowej, którzy zgłoszą się do programu indywidualnie z problemami zdrowotnymi, mogącymi świadczyć o boreliozie z Lyme. Każdy pacjent podczas wizyty otrzyma materiały informacyjne z zaleceniami profilaktycznymi obniżającymi ryzyko zachorowania na boreliozę z Lyme oraz adresem strony internetowej programu, jak i profili w mediach społecznościowych utworzonych w ramach programu i realizujących edukację zdrowotną odnośnie tematyki programu.

2. W przypadku stwierdzenia przez lekarza POZ wczesnego stadium zakażenia tj. typowego rumienia wędrującego lub ziarniniaka chłonnego, pacjentowi zlecona zostanie antybiotykoterapia (doksycyklina 2×100 mg lub amoksycylina 1.5–2.0 g/24 h lub cefuroksym axetil 2×500 mg przez 14-28 dni) i otrzyma on stosowną receptę.

3. W przypadku nietypowych zmian skórnych (rumień nie wykazujący centralnego przejaśnienia, posiadający nieregularny kształt lub cechy krwotoczne) lekarz POZ, oprócz zastosowania antybiotykoterapii, skieruje pacjenta na badanie przeciwciał testem ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG-, a w przypadku dodatniego wyniku testu ELISA (wykrycie swoistych przeciwciał) bądź wątpliwie dodatniego test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgM i/lub w klasie IgG w ramach programu, jeżeli upłynęło co najmniej 2 tygodnie od wystąpienia zmiany (zgodnie z rekomendacjami PTEiLChZ). Próbki krwi zostaną przekazane do Centralnego Laboratorium Lidera Projektu. W okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych wyniki badania zostaną przekazane do Kl. Dermatologii w przypadku stwierdzenia boleriozy z Lyme. W Kl. Dermatologii zostaną przeprowadzone niezbędne badania zgodnie z programem profilaktycznym. O wynikach badań pacjent zostanie poinformowany w ramach wizyty kontrolnej. Badaniom zostanie poddane 15% grupy docelowej.

4. W przypadku pacjentów z objawami klinicznymi wskazującymi na zakażenie (np. neuroborelioza, zapalenie stawów, Lyme carditis), którzy zgłosili się do POZ, lekarz z danej placówki skieruje pacjenta do specjalisty (lekarza chorób zakaźnych) w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – tj. do wskazanego ośrodka biorącego udział w programie, celem konsultacji i wykonania badań laboratoryjnych potwierdzających rozpoznanie testem ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG, a w przypadku dodatniego wyniku testu ELISA (wykrycie swoistych przeciwciał) bądź wątpliwie dodatniego test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgM i/lub w klasie IgG (o ile pacjent nie będzie posiadał aktualnego wyniku badania), wykonania badań dodatkowych poza programem (np. badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność przeciwciał testem ELISA ), ich oceny i ewentualnego leczenia.

5. Wizyta kontrolna po leczeniu nietypowych zmian skórnych . Na wizycie kontrolnej u lekarza POZ, pacjentowi zostanie przekazany wynik badania z jego prawidłową interpretacją uwzględniającą jego stan kliniczny. Uzyska on także informacje na temat dalszego postępowania tj. zakończenia leczenia lub skierowania go do AOS celem dalszych konsultacji w ramach programu. Wizyta kontrolna obejmie także pacjentów, u których wdrożono leczenie na wizycie kwalifikującej, a u których nie było skuteczne. Łącznie założono, że wizyta kontrolna obejmie 7% wszystkich zakwalifikowanych do programu.

6. Wizyta w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pacjenci kierowani przez lekarzy POZ do specjalistów w ramach programu i zawartych umów dwustronnych na świadczenie opieki zdrowotnej w tym zakresie, nie będą przekazywani do kolejki, a czas na wizytę nie powinien przekraczać 14 dni. Lekarz specjalista, po przeprowadzeniu badań (o ile pacjent nie będzie posiadał aktualnego wyniku badania), ich interpretacji i po ustaleniu ostatecznej diagnozy zleci dalsze postępowanie jakim będzie:

7. W przypadku nie potwierdzenia boreliozy z Lyme – zakończenie przez pacjenta udziału w programie poprzez wypełnienie ankiety .

8. W przypadku potwierdzenia rozpoznania – leczenie odpowiednimi antybiotykami w trybie ambulatoryjnym w ramach programu lub szpitalnym poza programem w ramach świadczeń NFZ i wypełnienie ankiety

W ramach rekrutacji uczestników projektu zostanie zapewniona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz będzie uwzględniony podział dla kobiet i mężczyzn. Placówki POZ do projektu – będą rekrutowane z jednostek POZ działających na terenie 2 województw Polski centralnej

Lista Placówek kwalifikujących do programu zostanie zamieszczona na stornie po zakończeniu procesu rekrutowania podmiotów leczniczych będących realizatorami programu.

Aktualizacja:

Lista placówek POZ współpracujących w projekcie do pobrania (kliknij w przycisk):

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu oraz możliwości wzięcia udziału w projekcie udzielają :

Porozumienie Łódzkie-ŁZPOZ ul. Wigury 9/6 90-302 Łódź

Tel. 42 673-80-20 lub mailowo: biuro@porozumienielodzkie.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu (link)

Ciekawe i przydatne informacje dostępne również na:  fb  tt

Partner Wiodący i Lider projektu

Partner wiodący

Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
90-302 Łódź, ul. Wigury 9/6
biuro@porozumienielodzkie.pl  Tel. 42 673-80-20

Lider projektu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów

ul. Stefana Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Tel. 42 205 98 50