O PROJEKCIE

Projekt o nr POWR.05.01.00-00-0002/20 pt.: „Profilaktyka chorób odkleszczowych w województwie łódzkim i województwie mazowieckim” jest realizowany przez :

Partnera Wiodącego: Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

I Lidera : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.1 Programy profilaktyczne

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Zdrowia

Kwota dofinansowania: 1 487 316,00 zł

Okres realizacji projektu: od: 2020-08-01 do: 2023-03-31

Cel projektu

Wdrożenie programu profilaktycznego dla pacjentów z chorobami odkleszczowymi, który przyczyni się do zmniejszenia zapadalności i poprawy wykrywania boreliozy z Lyme przez działania edukacyjno – informacyjne oraz świadczenia medyczne wśród 2 000 osób zakwalifikowanych do programu z populacji w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy, do końca I kw 2023 r. Program zakłada wielopoziomowe działania na rzecz przyspieszenia diagnostyki, włączenia leczenia i udzielenia wsparcia pacjentom. W ramach szkoleń e-learningowych z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób odkleszczowych pracownicy POZ uzyskają aktualne dane dotyczące patogenezy, obrazu klinicznego, metod diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, czynników prognostycznych dotyczących chorób odkleszczowych.

Cele szczegółowe to:

1) Poprawa u co najmniej 80% populacji docelowej poziomu wiedzy i świadomości z zakresu epidemiologii i profilaktyki boreliozy z Lyme poprzez ukierunkowaną edukację wśród uczestników programu do 31,03.2023 r.,
2) Poprawa dostępności diagnostyki w kierunku boreliozy poprzez udostępnienie testów diagnostycznych na poziomie POZ u osób z nietypową postacią rumienia wędrującego do końca I kw.2023 roku.,
3) Zwiększenie liczby wykrytych przypadków boreliozy wczesnej wśród uczestników programu do 80% w roku I kw. 2023r.,
4) Zmniejszenie liczby rozpoznań późnych stadiów boreliozy z Lyme takich jak neuroborelioza, borelioza stawowa, Lyme carditis, poprzez wczesne wykrywanie choroby do 20% wśród 17000 uczestników programu w roku 2023.

Projekt jest adresowany do dwóch grup:
  • personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej, a w szczególności lekarzy i pielęgniarek placówek POZ – wykonawcy programu,

  • pacjentów z podejrzeniem chorób odkleszczowych- mieszkańcy województw : łódzkiego i mazowieckiego, którzy są w wieku aktywności zawodowej powyżej 15 r.ż, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, które sprzyjają podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami z województwa łódzkiego i województwa mazowieckiego

Pacjenci wykluczeni z uczestnictwa w programie to:

1. pacjenci w wieku poniżej 15 r.ż.,
2. pacjencie, którzy uczestniczyli w ciągu ostatniego roku w innych krajowych lub regionalnych programach profilaktyki chorób odkleszczowych,
3. pacjenci objęci badaniami przesiewowymi w kierunku boreliozy z Lyme w akcjach podejmowanych przez specjalistów B P i będących pod stałą opieką lekarską m.in. akcje podejmowane w nadleśnictwach,
4. pacjenci będący w trakcie diagnostyki lub leczenia boreliozy z Lyme w placówkach świadczących opiekę w ramach NFZ.

Projekt będzie realizowany przez co najmniej 25 placówek POZ z woj. łódzkiego i woj. mazowieckiego. Wybrane w konkursie placówki POZ będą rekrutowały uczestników projektu podczas wizyty kwalifikującej. Ze względu na ograniczone środki o uczestnictwie w programie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Etapy udziału pacjenta w programie

  1. Wizyta kwalifikująca obejmuje przeprowadzenie wywiadu przez lekarza POZ z pacjentem w kierunku możliwości zakażenia krętkami B. burgdorferi i ocenę, czy spełnia on kryteria kwalifikacji do programu. Wizyta kwalifikacyjna dostępna jest dla pacjentów z grupy docelowej, którzy zgłoszą się do programu indywidualnie z problemami zdrowotnymi, mogącymi świadczyć o boreliozie z Lyme. Każdy pacjent podczas wizyty otrzyma materiały informacyjne z zaleceniami profilaktycznymi obniżającymi ryzyko zachorowania na boreliozę z Lyme oraz adresem strony internetowej programu, jak i profili w mediach społecznościowych utworzonych w ramach programu i realizujących edukację zdrowotną odnośnie tematyki programu.

2. W przypadku stwierdzenia przez lekarza POZ wczesnego stadium zakażenia tj. typowego rumienia wędrującego lub ziarniniaka chłonnego, pacjentowi zlecona zostanie antybiotykoterapia (doksycyklina 2×100 mg lub amoksycylina 1.5–2.0 g/24 h lub cefuroksym axetil 2×500 mg przez 14-28 dni) i otrzyma on stosowną receptę.

3. W przypadku nietypowych zmian skórnych (rumień nie wykazujący centralnego przejaśnienia, posiadający nieregularny kształt lub cechy krwotoczne) lekarz POZ, oprócz zastosowania antybiotykoterapii, skieruje pacjenta na badanie przeciwciał testem ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG-, a w przypadku dodatniego wyniku testu ELISA (wykrycie swoistych przeciwciał) bądź wątpliwie dodatniego test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgM i/lub w klasie IgG w ramach programu, jeżeli upłynęło co najmniej 2 tygodnie od wystąpienia zmiany (zgodnie z rekomendacjami PTEiLChZ). Próbki krwi zostaną przekazane do Centralnego Laboratorium Lidera Projektu. W okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych wyniki badania zostaną przekazane do Kl. Dermatologii w przypadku stwierdzenia boleriozy z Lyme. W Kl. Dermatologii zostaną przeprowadzone niezbędne badania zgodnie z programem profilaktycznym. O wynikach badań pacjent zostanie poinformowany w ramach wizyty kontrolnej. Badaniom zostanie poddane 15% grupy docelowej.

4. W przypadku pacjentów z objawami klinicznymi wskazującymi na zakażenie (np. neuroborelioza, zapalenie stawów, Lyme carditis), którzy zgłosili się do POZ, lekarz z danej placówki skieruje pacjenta do specjalisty (lekarza chorób zakaźnych) w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – tj. do wskazanego ośrodka biorącego udział w programie, celem konsultacji i wykonania badań laboratoryjnych potwierdzających rozpoznanie testem ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG, a w przypadku dodatniego wyniku testu ELISA (wykrycie swoistych przeciwciał) bądź wątpliwie dodatniego test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgM i/lub w klasie IgG (o ile pacjent nie będzie posiadał aktualnego wyniku badania), wykonania badań dodatkowych poza programem (np. badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność przeciwciał testem ELISA ), ich oceny i ewentualnego leczenia.

5. Wizyta kontrolna po leczeniu nietypowych zmian skórnych . Na wizycie kontrolnej u lekarza POZ, pacjentowi zostanie przekazany wynik badania z jego prawidłową interpretacją uwzględniającą jego stan kliniczny. Uzyska on także informacje na temat dalszego postępowania tj. zakończenia leczenia lub skierowania go do AOS celem dalszych konsultacji w ramach programu. Wizyta kontrolna obejmie także pacjentów, u których wdrożono leczenie na wizycie kwalifikującej, a u których nie było skuteczne. Łącznie założono, że wizyta kontrolna obejmie 7% wszystkich zakwalifikowanych do programu.

6. Wizyta w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pacjenci kierowani przez lekarzy POZ do specjalistów w ramach programu i zawartych umów dwustronnych na świadczenie opieki zdrowotnej w tym zakresie, nie będą przekazywani do kolejki, a czas na wizytę nie powinien przekraczać 14 dni. Lekarz specjalista, po przeprowadzeniu badań (o ile pacjent nie będzie posiadał aktualnego wyniku badania), ich interpretacji i po ustaleniu ostatecznej diagnozy zleci dalsze postępowanie jakim będzie:

7. W przypadku nie potwierdzenia boreliozy z Lyme – zakończenie przez pacjenta udziału w programie poprzez wypełnienie ankiety .

8. W przypadku potwierdzenia rozpoznania – leczenie odpowiednimi antybiotykami w trybie ambulatoryjnym w ramach programu lub szpitalnym poza programem w ramach świadczeń NFZ i wypełnienie ankiety

W ramach rekrutacji uczestników projektu zostanie zapewniona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz będzie uwzględniony podział dla kobiet i mężczyzn. Placówki POZ do projektu – będą rekrutowane z jednostek POZ działających na terenie 2 województw Polski centralnej

Lista Placówek kwalifikujących do programu zostanie zamieszczona na stornie po zakończeniu procesu rekrutowania podmiotów leczniczych będących realizatorami programu.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu oraz możliwości wzięcia udziału w projekcie udzielają :

Porozumienie Łódzkie-ŁZPOZ ul. Wigury 9/6 90-302 Łódź

Tel. 42 673-80-20 lub mailowo: biuro@porozumienielodzkie.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu (link)

Ciekawe i przydatne informacje dostępne również na:  fb  tt

Partner Wiodący i Lider projektu

Partner wiodący

Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
90-302 Łódź, ul. Wigury 9/6
biuro@porozumienielodzkie.pl  Tel. 42 673-80-20

Lider projektu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów

ul. Stefana Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Tel. 42 205 98 50

Wielkość czcionki
Kontrast