O PROJEKCIE

Z przyjemnością informujemy, iż od 1 października 2017 Porozumienie Łódzkie rozpoczyna realizację projektu: Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach V Osi – Wsparcie dla obszaru Zdrowia; 5.1 Programy profilaktyczne.

Projekt będzie realizowany wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów (RCWDR) i Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne.

Projekt będzie realizowany w okresie od: 2017-10-01 do: 2020-06-30.

Obszar realizacji projektu: województwo: łódzkie, mazowieckie, śląskie

Celem głównym jest kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności. Projekt przyczyni się do poprawy ich rokowania oraz utrzymania aktywności zawodowej. Projekt oparty o wytyczne szczegółowe „Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania RZS”.

Drugim celem głównym jest poprawa komunikacji oraz nawiązanie stałej współpracy między lekarzami POZ i ośrodkiem specjalistycznym.

W tym celu lekarze i pielęgniarki POZ zostaną zaproszeni na szkolenia, spotkania w formie konferencji, warzstatów i e-learningu. Zostanie utworzona sieć współpracy pomiędzy regionalnymi ośrodkami POZ a ośrodkiem specjalistycznym. W ramach szkoleń z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów personel POZ uzyska aktualne dane dotyczące patogenezy, obrazu klinicznego, metod diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, czynników prognostycznych dotyczących chorób reumatycznych. Utworzona zostanie platforma edukacyjno-szkoleniowa służąca lekarzom POZ, pracownikom POZ i pacjentom. Termin I konferencji – 9.12.2017 r.

Spośród uczestników konferencji zostaną wyłonione podmioty, które zadeklarują chęć wzięcia udziału w projekcie, podpiszą umowę z realizatorem projektu i prowadzić będą (lekarze) badania przesiewowe kierując do RCWDR osoby z podejrzeniem wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów (na podstawie ankiety, badania przesiewowego i podstawowych badań laboratoryjnych).

Realizacja badań przesiewowych przez lekarzy POZ będzie odbywać się w trakcie dwóch wizyt pacjenta.

Za każdą wizytę osoby z wczesnymi objawami RZS przychodnia otrzyma wynagrodzenie.

Pacjenci spełniający kryteria włączenia do specjalistycznych pogłębionych badań trafią do RCWDR w przeciągu 2 tygodni od ostatniej wizyty w POZ, gdzie zostaną przebadani przez doświadczonego specjalistę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!!

KONTAKT: telefoniczny z Partnerem – Porozumienie Łódzkie
42 673-80-20  lub  512-314-171
mailowy: rzs@porozumienielodzkie.pl

NABÓR PLACÓWEK POZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż trwa nabór placówek POZ do udziału w projekcie profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”, dzięki któremu Państwa przychodnia może uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za diagnostykę pacjentów z wczesnymi objawami RZS. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przychodnie realizujące projekt uzyskają następujące korzyści:

  • każda przychodnia realizująca projekt otrzyma wynagrodzenie w wysokości 96zł b/b za każdego pacjenta z wczesnymi objawami RZS.
  • bezpłatny udział w szkoleniu dla lekarzy i pielęgniarek dotyczącym wczesnego rozpoznawania i leczenia RZS.
  • dodatkowo dla lekarzy planowany jest udział w bezpłatnych warzstatach praktycznych pogłębiających wiedzę zdobytą podczas szkolenia
  • współpraca ze Szpitalem Klinicznym WAM – zapewnienie pacjentom będącym pod opieką przychodni szybkiej ścieżki diagnostycznej
  • poprawa wizerunku firmy

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie placówki z terenu województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz śląskiego udzielające świadczeń w ramach POZ.

Przychodnie chcące realizować projekt muszą wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy,pielęgniarki), w tym co najmniej jednego lekarza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym wczesnego rozpoznawania i leczenia RZS. Szkolenie oraz warzstaty będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie chorób reumatologicznych.

Realizacja badań przesiewowych przez lekarzy będzie odbywać się w trakcie dwóch wizyt pacjenta w POZ i będzie polegała na przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego oraz podstawowych badań laboratoryjnych. Za każdą wizytę podmiot uzyska wynagrodzenie w wysokości 48 zł brutto – czyli za jednego pacjenta z wczesnymi objawami RZS przychodnia otrzyma wynagrodzenie w wysokości 96 zł brutto.

Pacjenci, u których podczas drugiej wizyty zostaną potwierdzone objawy RZS w trybie pilnym mają zagwarantowaną wizytę u specjalisty i pogłębione badania diagnostyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

UWAGA!!!
Nabór placówek trwa do dnia 08.12.2017.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy – (dostępny do pobrania poniżej) należy wysłać na adres mailowy rzs@porozumienielodzkie.pl lub faksem pod nr tel. 42 673 80 20.
Oryginały dokumentów należy dostarczyć do biura (ul. Wigury 9/6, 90-302 Łódź) lub przesłać pocztą na powyższy adres do dnia 08.12.2017. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do biura.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność wpływu kompletu dokumentów na skrzynkę mailową/faxem lub oryginałów zgodnie z postanowieniami regulaminu (do pobrania poniżej).

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Specjalista ds. organizacji Aleksandra Rosińska, tel.: 515 327 240.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!