Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Organizacja nosi nazwę „Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia” i w dalszej części statutu zwana jest „Związkiem”.

§ 2

 1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Łódź.
 3. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U.nr 55, poz. 235 z 1991r.).

§ 3

Związek może przystąpić do federacji i konfederacji związków pracodawców.

§ 4

Związek jest organizacją dobrowolną i samorządną lekarzy rodzinnych i innych podmiotów działających w zakresie ochrony zdrowia, którzy z mocy innych ustaw stali się pracodawcami w swoich zakładach, jest organizacją niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

§ 5

Związek używa pieczęci podłużnej o treści:
Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia, Biuro Związku.

 wróć do spisu treści…

Rozdział 2
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 6

 1. Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentacja interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, płatników za świadczenia zdrowotne ze środków publicznych oraz innych organizacji.
 2. Zadania te Związek realizuje przez:
  1. udział w rokowaniach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz zawierania układów pracy i innych porozumień,
  2. prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków przed organami wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej, samorządowej i płatników za świadczenia zdrowotne ze środków publicznych,
  3. prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku,
  4. prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji,
  5. występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,
  6. występowanie do płatników za świadczenia zdrowotne ze środków publicznych z wnioskami i opiniami dotyczącymi relacji ze świadczeniodawcami i prowadzonej polityki finansowania POZ,
  7. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawczej dotyczącej interesów pracodawców,
  8. prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej
  9. prowadzenie badań rynku, doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz,
  10. delegowanie swoich przedstawicieli do doradczych władz samorządowych, agend rządowych i płatników za świadczenia zdrowotne ze środków publicznych,
  11. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

§ 7

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może:
  1. prowadzić działalność gospodarczą,
  2. uczestniczyć jako udziałowiec (akcjonariusz) w spółkach i spółdzielniach,
  3. uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów ustaw zakazujących prowadzenia określonej działalności lub uzależniających jej podjęcie od uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu państwowego.
 3. Dochody uzyskane z działalności o której mowa w ust.1, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

 wróć do spisu treści…

Rozdział 3
CZŁONKOWIE I ICH OBOWIĄZKI

§ 8

Członkiem Związku może być praktykujący lekarz rodzinny prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w innej formie organizacyjnej oraz inny podmiot działający w zakresie ochrony zdrowia, który stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników, mający swoją siedzibę lub zakład na terenie działania Związku.

§ 9

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku po złożeniu:

 1. Deklaracji Przystąpienia do Porozumienia Łódzkiego – Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia – załącznik Nr 1 do Statutu.
 2. Wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Wpisu do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody

W razie odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje składającemu deklarację odwołanie do Komisji Odwoławczej Związku.§ 10

 1. Członkowie Związku mają prawo:
  1. do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej statutem Związku,
  2. do dostępu i korzystania z informacji o działalności Związku.
 2. Czynne prawo wyborcze przysługuje delegatom wyłonionym przez członków Związku. Każdy członek ma prawo do oddelegowania jednego reprezentującego go delegata, w myśl zasady jeden członek – jeden głos.
 3. Bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom członków posiadającym czynne prawa wyborcze.

Prawa członkowskie ulegają zawieszeniu w przypadku nieopłacania składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy.§ 11

Członkowie Związku są obowiązani:

 1. przestrzegać statutu i stosować się do uchwał podejmowanych przez organy Związku,
 2. wspierać Związek w wykonywaniu zadań statutowych,
 3. opłacać terminowo składki członkowskie.

§ 12

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. wypowiedzenia członkostwa zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
  2. rozwiązania Związku,
  3. wykluczenia ze Związku w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu lub uchwał organów Związku. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów,
  4. likwidacji lub upadłości osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, lub też śmierci członka – osoby fizycznej.
 2. W terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia go ze Związku przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Związku, zaś uchwała Komisji w tej sprawie winna być podjęta większością 2/3 głosów na jej posiedzeniu.

 wróć do spisu treści…

Rozdział 4
ORGANY ZWIĄZKU

§ 13

Organami Związku są:

 1. Zebranie Ogólne Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Komisja Odwoławcza.

§ 14

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 15

 1. Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczej przysługuje prawo doboru odpowiednio maksymalnie dwóch członków Zarządu, jednego członka Komisji Rewizyjnej i jednego członka Komisji Odwoławczej w razie konieczności uzupełnienia składu organów w czasie trwania kadencji. Dobór może zostać dokonany spośród osób mających bierne prawa wyborcze w Związku.
 2. Członkostwa w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczej nie mogą być ze sobą łączone.

§ 16

 1. Zebranie Ogólne członków jest najwyższą władzą Związku.
 2. Posiedzenie Zebrania Ogólnego członków Związku odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.
 3. W Zebraniu Ogólnym biorą udział delegaci wszystkich członków Związku, z głosem stanowiącym, wyłonieni zgodnie z zapisami § 10 Statutu.
 4. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Prezesa Zarządu. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym powinno być doręczone co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Zebrania z podaniem porządku obrad. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 17

 1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Związku jest zwoływane przez Zarząd Związku:
  1. na wniosek co najmniej 20% członków Związku złożonym na piśmie z podaniem przyczyny,
  2. na wniosek przynajmniej połowy członków Zarządu.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego może nastąpić z pominięciem wymagań określonych w § 16 ust. 4.

§ 18

 1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
  1. uchwalanie programów działania Związku,
  2. wybór Zarządu, w tym Prezesa,
  3. wybór Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczej,
  4. określenie zasad ustalania składek i ich wysokość,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczej,
  6. udzielanie absolutorium dla Zarządu,
  7. uchwalanie i zmiana statutu,
  8. rozwiązanie Związku,
  9. [skreślony]
  10. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innego organu.
 2. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania związku może być podjęta przez zebranie Ogólne większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Związku.
 2. Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Zebranie Ogólne w liczbie określonej przez Zebranie Ogólne, nie mniej niż 5 członków.
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 5. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie do dwóch wiceprezesów, skarbnika oraz jeżeli istnieje taka konieczność, również sekretarza.
 6. [skreślony]
 7. Za udział w organie Związku Zarząd otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest ryczałtowo w formie uchwały. Wysokość wynagrodzenia określanego w formie uchwały nie będzie przekraczać kwoty 20% średnich miesięcznych wpływów Związku.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone niniejszym statutem do właściwości innych organów Związku, a w szczególności:

 1. Wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego.
 2. Prowadzenie spraw bieżących Związku.
 3. Prowadzenie negocjacji z pracownikami i rozwiązywanie problemów pracowniczych.
 4. Negocjowanie warunków umów kontraktowych z płatnikami za świadczenia zdrowotne ze środków publicznych i innymi ubezpieczycielami zdrowia zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 5. Przygotowywanie projektów programów i planów działania Związku.
 6. Przygotowywanie projektu budżetu.
 7. Składanie Zebraniu Ogólnemu sprawozdań z działalności.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia przez Związek działalności, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszego statutu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy Związku.
 10. Powoływanie na wniosek Prezesa Związku, Dyrektora Generalnego oraz określanie zakresu jego działania.
 11. Odwoływanie Dyrektora Generalnego.
 12. Wnioskowanie do Zebrania Ogólnego o zmianę wysokości składki członkowskiej.
 13. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia lub nabycia środków trwałych.
 14. Podejmowanie uchwał o pokryciu ze środków członków kosztów działalności Związku przewyższających kwotę składek i środków uzyskanych z innych źródeł.
 15. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy.
 16. Podejmowanie uchwał w przedmiocie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu za udział w organie Związku.

§ 21

Prezes Związku kieruje bieżącą działalnością Związku.

§ 22

Do uprawnień Prezesa Związku należy w szczególności:

 1. Wykonywanie uchwał Zarządu
 2. Kierowanie pracą Zarządu i zwoływanie posiedzeń
 3. Powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał doradczych Związku,
 4. Przedstawienie Zarządowi kandydatury na Dyrektora Generalnego Związku.
 5. Reprezentowanie Związku na zewnątrz.

§ 23

 1. Dla przygotowania opinii Związku w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej Prezes Związku może powołać stałe lub czasowe komisje, zespoły i inne ciała doradcze.
 2. Członkowie komisji, zespołów i innych ciał doradczych oraz powołani eksperci lub doradcy o których mowa w ust. 1 mogą na zaproszenie Zarządu brać udział w posiedzeniach Zarządu ale bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał.
 3. Prezes Związku może również powoływać ekspertów i doradców i zwierać z nimi umowy w sprawie wykonania prac wymagających wiedzy specjalistycznej.
 4. Zarząd, na wniosek Prezesa Związku, może powołać Dyrektora Generalnego.
 5. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi Związku, który określa zakres jego obowiązków, w szczególności może upoważnić go do wykonywania czynności należących do kompetencji Prezesa Związku.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Komisja przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę finansową działalności Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków wybranych przez Zebranie Ogólne. Liczbę członków komisji określa Zebranie Ogólne.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata i kończy się z dniem odbycia Zebrania Ogólnego Członków wybierającego nowe władze Związku.
 4. Na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyboru, członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 24A

 1. Komisja Odwoławcza:
  1. opracowuje na wniosek Prezesa lub Zebrania Ogólnego Członków projekty wykładni statutu Związku,
  2. rozstrzyga spory kompetencyjne między poszczególnymi władzami Związku,
  3. rozpatruje odwołania od decyzji w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka.
 2. Komisja Odwoławcza składa się z co najmniej 3 członków wybranych przez Zebranie Ogólne. Liczbę członków komisji określa Zebranie Ogólne.
 3. Kadencja Komisji Odwoławczej trwa cztery lata i kończy się z dniem odbycia Zebrania Ogólnego wybierającego nowe władze Związku.
 4. Na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyboru, członkowie Komisji Odwoławczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. Komisja Odwoławcza ma obowiązek zebrania się w sprawie złożonego do niej wniosku nie później niż w ciągu 14 dni od jego złożenia oraz podjęcia decyzji bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Związku na Zebraniu Ogólnym członków.
 3. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie członka Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

 wróć do spisu treści…

Rozdział 5
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZWIĄZKU

§ 26

 1. Obsługę Związku i jego organów wykonuje Biuro Związku.
 2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Generalny.
 3. Organizację i zadania biura Związku określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 wróć do spisu treści…

Rozdział 6
MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 27

 1. Majątek związku stanowią ruchomości, nieruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Związek w toku jego działalności.
 2. Dochody Związku stanowią w szczególności:
  1. wpisowe,
  2. wpływy ze składek członkowskich,
  3. darowizny, składki, zapisy,
  4. subwencje osób prawnych,
  5. dochody z majątku Związku,
  6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek.
 3. Związek może tworzyć fundusze na realizację określonych celów.
 4. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 wróć do spisu treści…

Rozdział 7
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI

§ 28

 1. Organem uprawnionym do reprezentowania Związku jest Zarząd, w którego imieniu działa Prezes.
 2. Do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.

 wróć do spisu treści…

Rozdział 8
ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 29

 1. Związek ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia przez Zebranie Ogólne uchwały o rozwiązaniu Związku, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
 3. Majątek pozostały po Związku w razie jego likwidacji zostanie przekazany Łódzkiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

 wróć do spisu treści…

Rozdział 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30
[skreślony]

§ 31

Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania zmiany statutu w KRS.

 wróć do spisu treści…