O PROJEKCIE

Porozumienie Łódzkie- Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia realizuje od 15.07.2021 r. projekt pt. :

„Wsparcie podmiotów leczniczych w walce z wirusem SARS-CoV-2” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach Osi IX Włączenie społeczne , IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Nr projektu RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/21

Wartość projektu ogółem: 8 445 173,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy Unijnych wynosi 7 178 397,05 zł.

Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt adresowany jest do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowa Opieka Zdrowotna i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna dla mieszkańców województwa łódzkiego. Projekt będzie realizowany w okresie 2021.07.15 – 2022.02.28 r.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej zlokalizowanych na terenie woj. łódzkiego w związku z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirus SARS-Cov-2 poprzez dostarczenie środków ochrony indywidualnej do podmiotów objętych wsparciem.

W ramach projektu przewiduje się zakup oraz dystrybucję do podmiotów objętych wsparciem następujących środków ochrony indywidualnej : rękawiczki nitrylowe, środki do dezynfekcji rąk, maseczki chirurgiczne, półmaski filtrujące: półmaski FFP2 i FFP3, fartuchy chirurgiczne, gogle ochronne, przyłbice, kombinezony barierowe.

Zakupione w ramach projektu ŚOI będą spełniać wymogi określone przez MZ, w wytycznych opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ochron Osobistych (https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19).

Zaopatrzenie w/w podmiotów leczniczych w środków ochrony indywidualne zminimalizuje ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 drogą kontaktu bezpośredniego, kropelkową, powietrzną pracowników podmiotów leczniczych udzielających świadczeń medycznych mieszkańcom woj. Łódzkiego. Zaopatrzenie podmiotów leczniczych w ŚOI konieczne jest dla wdrożenia wymagań sanitarnych związanych z zabezpieczeniem przed zakażeniem w warunkach panującej epidemii.

Grupy docelowe

Grupy docelowe w projekcie to podmioty lecznicze Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i/lub Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) świadczące opiekę medyczną na dzień udzielenia wsparcia na podstawie umowy z Łódzkim Oddziałem NFZ (znajdujące się w wykazie ŁOW NFZ–Zintegrowany Informator Pacjenta https://zip.nfz.gov.pl/GSL)

Wsparciem objęte zostaną tylko podmioty POZ lub/i AOS posiadające kontrakt z NFZ i tylko w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia oraz Regulamin wsparcia zostaną zamieszczone na stronie www.porozumienielodzkie.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

AKTUALIZACJA

W dniu dzisiejszym tj. 11.10.2021 zakończono rekrutacje podmiotów leczniczych udzielających świadczeń medycznych w zakresie POZ i/lub AOS do udziału w projekcie „Wsparcie podmiotów leczniczych w walce z wirusem SARS-COV-2”. Publikujemy listę podmiotów leczniczych POZ i/lub AOS zakwalifikowanych do projektu.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę podmiotów leczniczych POZ i/lub AOS zakwalifikowanych do projektu.

NABÓR PODMIOTÓW LECZNICZYCH DO PROJEKTU

DOKUMENTY DO POBRANIA

ZGODA NA OTRZYMYWANIE AKTUALNOŚCI PŁ

KONTAKT Z REALIZATOREM

Porozumienie Łódzkie- Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

Adres siedziby

Ul. Wigury 9/6

90-302 Łódź

Godziny pracy biura

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – godz. 8:00-16:00

Środa – godz. 12:00-18:00

Kontakt telefoniczny

Tel. 42 673-80-20

501 720 387 (Kinga Mrowińska)

509 499 844 (Beata Mikołajczyk)