SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Dane konta bankowego, na które należy dokonywać wpłaty składek:

Porozumienie Łódzkie, 90-302 Łódź, ul. Wigury 9 lok. 6
65 1240 3060 1111 0010 1217 0646

W tytule przelewu prosimy wpisywać, o jaki NZOZ lub indywidualną praktykę chodzi oraz za jaki okres składka jest opłacana.
Składki prosimy wpłacać do 25 dnia każdego miesiąca.
Należna kwota składki członkowskiej ma być zaokrąglona do 1,00 PLN.

Jeśli potrzebne jest wystawienie rachunku za wpłacane składki,
prosimy o kontakt mailowy ze Skarbnikiem PŁ: blaszczykhonorata@gmail.com

Wysokość, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu.

Dz.U.2002.34.310 z dnia 2002.04.04
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 4 kwietnia 2002r.

Wejście w życie:
19 kwietnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 2002 r.
w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1. Składka członkowska, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, wpłacona na rzecz związku pracodawców, jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu członka związku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK NA PŁ-ŁZPOZ

obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Uchwałą Zebrania Ogólnego Członków Porozumienia Łódzkiego – Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z dnia 3.12.2016 roku, od 1.01.2017 r. zmienia się obowiązujące zasady opłacania miesięcznych składek członkowskich w ten sposób, że:

  1. w przypadku POZ składka wynosi 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) od każdego zadeklarowanego pacjenta, nie więcej jednak niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) miesięcznie
  2. w przypadku innych świadczeń składka wynosi 0,6 % od wartości kontraktu, nie więcej jednak niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) miesięcznie.
  3. w przypadku posiadania kontraktu zarówno na POZ jak i inne świadczenia opłacana jest ta składka, która jest wyższa.
  4. w przypadku podmiotów nieposiadających kontraktu z płatnikiem świadczeń (Narodowym Funduszem Zdrowia) składka wynosi:
    1. 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) miesięcznie dla Indywidualnych Praktyk Lekarskich
    2. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie dla pozostałych form prowadzenia działalności gospodarczej (spółki osobowe, kapitałowe oraz spółka cywilna).