SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Dane konta bankowego, na które należy dokonywać wpłaty składek:

Porozumienie Łódzkie, 90-302 Łódź, ul. Wigury 9 lok. 6
65 1240 3060 1111 0010 1217 0646

W tytule przelewu prosimy wpisywać, o jaki NZOZ lub indywidualną praktykę chodzi oraz za jaki okres składka jest opłacana.
Składki prosimy wpłacać do 25 dnia każdego miesiąca.
Należna kwota składki członkowskiej ma być zaokrąglona do 1,00 PLN.

Jeśli potrzebne jest wystawienie rachunku za wpłacane składki,
prosimy o kontakt mailowy ze Skarbnikiem PŁ: blaszczykhonorata@gmail.com

Wysokość, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu.

Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

a) wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,
 b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł;

ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK NA PŁ-ŁZPOZ

obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Uchwałą Zebrania Ogólnego Członków Porozumienia Łódzkiego – Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z dnia 3.12.2016 roku, od 1.01.2017 r. zmienia się obowiązujące zasady opłacania miesięcznych składek członkowskich w ten sposób, że:

  1. w przypadku POZ składka wynosi 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) od każdego zadeklarowanego pacjenta, nie więcej jednak niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) miesięcznie
  2. w przypadku innych świadczeń składka wynosi 0,6 % od wartości kontraktu, nie więcej jednak niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) miesięcznie.
  3. w przypadku posiadania kontraktu zarówno na POZ jak i inne świadczenia opłacana jest ta składka, która jest wyższa.
  4. w przypadku podmiotów nieposiadających kontraktu z płatnikiem świadczeń (Narodowym Funduszem Zdrowia) składka wynosi:
    1. 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) miesięcznie dla Indywidualnych Praktyk Lekarskich
    2. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie dla pozostałych form prowadzenia działalności gospodarczej (spółki osobowe, kapitałowe oraz spółka cywilna).