O PROJEKCIE

Projekt pn. „Czerniak bez tajemnic – badaj znamiona. Program profilaktyki nowotworów skóry”, nr RPLD.10.03.02-10-A009/22 realizowany jest przez:

Partnera Wiodącego: Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

i Lidera : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020,
Oś 10 – X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
działanie X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia,
poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Instytucja Zarządzająca: Województwo Łódzkie
Całkowita wartość projektu: 678 993,75 zł
Kwota dofinansowania: 577 143,75 zł

Okres realizacji projektu: od: 2022-10-01 do 2023-10-31

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zapobiegania nowotworom skóry oraz zwiększenie udziału w świadczeniach dermatologicznych w tym zakresie 6700 mieszkańców woj. łódzkiego w latach 2020-2023. Program profilaktyczny ma służyć ograniczeniu problemu zdrowotnego zachorowań na choroby nowotworowe, a konkretnie nowotwory skóry, w szczególności na czerniaka złośliwego – zachorowalność na którego rośnie najszybciej. W 2016 r. na czerniaka skóry zachorowało 400 mieszkańców województwa łódzkiego, z czego 53% stanowiły kobiety. Choroba dotknęła w zdecydowanie większym stopniu mieszkańców miast niż wsi. Z danych epidemiologicznych wynika, że najwięcej zachorowań na czerniaka skóry notuje się wśród
osób po 50. roku życia. W 2018 r. na terenie województwa zamieszkiwało 353 200 osób w wieku 55-64 lata (164 479 mężczyzn i 188 721 kobiet).

Cele szczegółowe
1) Zmiana zachowań mieszkańców woj. łódzkiego w kierunku eliminowania czynników ryzyka zachorowania na nowotwory skóry.
2) Zwiększenie liczby mieszkańców woj. łódzkiego posiadających umiejętność i nawyk samobadania skóry podczas codziennych zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych oraz rozpoznawania swoistych/nieswoistych sygnałów wymagających konsultacji ze specjalistą dermatologiem.
3) Podniesienie poprzez edukację, kompetencji, wiedzy i umiejętności personelu medycznego
(w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki, wykrywania nowotworów skóry.
4) Podniesienie poprzez edukację, kompetencji, wiedzy i umiejętności personelu branży beauty (m.in. lekarzy medycyny estetycznej, kosmetologów, kosmetyczek, masażystów oraz rehabilitantów)
w zakresie wykrywania podejrzeń zmian nowotworowych skóry.
5) Zwiększenie dostępności do badań dermatologicznych i konsultacji dermatoskopowych dla mieszkańców woj. łódzkiego.
6) Zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby w tym przez przeszkolony personel medyczny oraz personel branży beauty
i rehabilitantów poprzez zwiększenie liczby wykrytych podejrzeń zmian nowotworowych skóry
w okresie realizacji programu.

 

Grupy docelowe

Program, zgodnie z zaleceniami „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”, powinien być ukierunkowany na grupy docelowe, tj. osoby w wieku aktywności zawodowej25, najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub rokujących na powrót na rynek pracy w wyniku udzielanych świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym, wyodrębniono:

 • Grupę 1 dla działań świadomościowych. Działania świadomościowe z zakresu edukacji
  i promocji zdrowia w programie kierowane są w założeniu do całej populacji zamieszkującej teren woj. łódzkiego. Wśród nich znajdą się przede wszystkim dorośli mieszkańcy województwa, w tym w pierwszej kolejności o zwiększonym ryzyku zawodowym zachorowania oraz beneficjenci szkoleń z zakresu profilaktyki nowotworów skóry, będący przedstawicielami placówek branży medycznej oraz branży beauty i rehabilitanci.
 • Grupę 2 w zakresie edukacji – działania skierowane będą do personelu medycznego oraz personelu branży beauty i rehabilitantów,
 • Grupę 3 w zakresie edukacji – osoby spełniające wymogi wieku aktywności zawodowej, które stwierdzą potrzebę badania skóry,
 • Grupę 4 w zakresie badań przesiewowych, w tym badań diagnostycznych z dermatoskopią/videoskopią znamion, obejmującą:
  1) osoby w wieku 40-64 – spełniające wymogi wieku aktywności zawodowej. Bezpośrednio do realizatorów na konsultacje dermatologiczne wraz z dermatoskopią zgłaszają się osoby w wieku 40-64 lata, które stwierdzą u siebie potrzebę badania skóry, zarejestrują się poprzez stronę internetową projektu lub telefonicznie lub też osobiście w podmiocie realizującym program podając obowiązkowe dane dotyczące wieku, miejsca zamieszkania
  2) osoby w wieku 18-39 – spełniające wymogi wieku aktywności zawodowej.
  Osoby w wieku 18-39 lat, będą mogły wziąć udział w programie jedynie w przypadku możliwości przeprowadzenia badania kwalifikującego przez lekarza podmiotu POZ biorącego udział w programie.
  Osoby te w przypadku stwierdzenia dużej liczby znamion, występowania czynników ryzyka (m.in.: nowotwory skóry u bliskich krewnych, jasna karnacja, włosy rude oraz niebieskie lub zielone oczy, obniżona odporność, narażenie na długotrwałe promieniowanie słoneczne z tytułu wykonywanego zawodu lub hobby, częste wyjazdy zawodowe lub rekreacyjne do słonecznych krajów), które stwierdzą, że istnieją bariery organizacyjne w dostępie do dermatologa w ramach świadczeń gwarantowanych z AOS zgłaszają się bezpośrednio podmiotów POZ uczestniczących w programie.

W ramach konsultacji zbadane będą wszystkie znamiona. W przypadku zidentyfikowania podejrzanych zmian skórnych, w tym nowotworowych, dermatolog skieruje pacjenta do dalszego leczenia-chirurg-onkolog.

Kryteria wyłączenia pacjenta z udziału w programie:

1) Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowanym nowotworem skóry,
2) Programem nie mogą być objęte osoby uczestniczące w „Programie ABCDE samokontroli znamion -ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry”,
3) „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka,raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających
w województwie mazowieckim i łódzkim”
4) Programem nie mogą być objęte osoby, które w ostatnich 12 miesiącach przed przystąpieniem do programu, skorzystały z konsultacji dermatologicznej wraz z badaniem dermatoskopowym/ wideodermatoskopowym całego ciała w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (weryfikowane na podstawie oświadczenia pacjenta).

W ramach projektu zostanie zrekrutowanych min 12 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.
Lista Placówek kwalifikujących do programu zostanie zamieszczona na stornie po zakończeniu procesu rekrutowania podmiotów leczniczych będących realizatorami programu.
Pacjentom zostanie zapewniona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz będzie uwzględniony podział dla kobiet i mężczyzn.
W celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie uczestników usługi badania dermatoskopem i videoskopem realizowane będą również w godz. popołudniowych ,wieczornych oraz w 3 sobotę miesiąca.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu oraz możliwości wzięcia udziału w projekcie udzielają :

Porozumienie Łódzkie-ŁZPOZ ul. Wigury 9/6 90-302 Łódź
Tel. 42 673-80-20 lub mailowo: biuro@porozumienielodzkie.pl

KONTAKT Z REALIZATOREM

Porozumienie Łódzkie- Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

Adres siedziby

Ul. Wigury 9/6

90-302 Łódź

Godziny pracy biura

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – godz. 8:00-16:00

Środa – godz. 12:00-18:00

Kontakt telefoniczny

Tel. 42 673-80-20

501 720 387 (Kinga Mrowińska)

509 499 844 (Beata Mikołajczyk)